วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2556

คุณครูหญิง: การฝึกปฎิบัติการสอนนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 ...

คุณครูหญิง: การฝึกปฎิบัติการสอนนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 ...: การฝึกปฎิบัติการสอนนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ดิฉัน นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุลได้ทำงานในตำหน่งครู ศศช.บ้านแม่ละเม...
พฤศจิกายน 2555
ได้ทำการฝึกสอน ณ ศศช.บ้านซอแข่ลู่ หมู่ที่ 16  ตำบล แม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
กจกรรมการเรียนการสอนระหว่างฝึกสอน นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วยังมีกิจกรรมวันสำคัญที่ได้ีการจัดขึ้น
1. กิจกรรมวันลอยกระทง
2. กิจกรรม วันพ่อ
3. กิจกรรมวันเด็ก

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การฝึกปฎิบัติการสอนนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
ดิฉัน นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุลได้ทำงานในตำหน่งครู ศศช.บ้านแม่ละเมา
และได้รับคำสั่งให้มาประจำที่ ศศช.บ้านผากะเจ้อ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
เพื่อมาทำการฝึกสอน เป็นเวลา 1 ภาคเรียนก่อน

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๙๗  เดิมมีชื่อว่า ”วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”(Chombueng Village Institute) โดยก่อตั้งเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด  "วิทยาลัยหมู่บ้าน"
ของประเทศตุรกีมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง ๔ ประการคือ

๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนา  โดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรกเมื่อศึกษาสำเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน
๒. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครูโดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงานหลายแบบ  เพื่อนำความรู้ความชำนาญไปลงมือปฏิบัติได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยคือการเคารพนับถือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสติ
๔. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง  ในระยะแรกวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงได้เปิดสอนหลักสูตร ๕ ปี  โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศซึ่งสำเร็จชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๗ เข้าเรียนเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

วิทยากรในการอบรมเว็บบล็อก

การอบรมเว็บบล็อก ณ มหาวิทยยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด ราชบุรี
วันที่ 2-3 พ.ค.2555 โดย..อ.สุจิตรา (ครูแจ๊ค) เป็นผู้ให้การอบรมครั้งนี้
ชื่อ http://www.blogger.com/http://pp2kannika.blogpot.com

ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุล
ชื่อเล่น หญิง
ออกจากท้องแม่ เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2529
มีพี่น้องร่วมสี่คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน
ภูมิลำเนา 219 หมู่ที่ 5ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ที่อยู่ปัจจุบันที่ทำงาน กศน.อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
อีเมล์ nogyingcap@gmail.com
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาในโครงการพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรุ่น 2
อาหารที่ชอบ น้ำพริกปลาทอด
สีที่โปรด สีชมพู สีม่วง

ทัศนคติ อุปสรรค์คือหนทางแห่งความสำเร็จ ความอดทนเกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่ง
คติพจเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการทำงาน